IBREEZE_02課程說明

課程說明
密集課程4 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高7堂 / 日
密集課程5 一對一5堂 + 選修團體課1堂 ,最高6堂 / 日
密集課程6 一對一6堂 + 外師團體課1堂 + 小班團體課1堂 + 選修團體課1堂 ,最高9堂 / 日
多益課程 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高7堂 / 日
雅思課程 一對一5堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高8堂 / 日
雅思保證課程 一對一6堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高9堂 / 日
家長課程 一對一4 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高7堂 / 日
青少年課程 一對一6堂 + 選修團體課1堂,7堂 / 日